Κατασκευή 8όροφου Κτιρίου επί της Κριεζώτου 11, Αθήνα

Μελετεσ

Ανακαινισεις

Κατασκευες

O
U
R

P
R
O
J
E
C
T

Η εταιρεία μας ανέλαβε και ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τις εργασίες για την ανοικοδόμηση ενός νέου κτιρίου με ταυτόχρονη διατήρηση της νεοκλασικής του ταυτότητας. Συγκεκριμένα σε κτίριο κατασκευής του 1923 επί της οδού Κριεζώτου πραγματοποιήθηκαν εργασίες κατεδάφισης, ενίσχυσης της υφιστάμενης πλινθοδομής με χρήση εκτοξευόμενου σκυροδέματος (gunite), εκσκαφών, νέας θεμελίωσης, κατασκευής νέου φέροντα οργανισμού από μορφοσίδηρο και σύμμικτες πλάκες καθώς και αποπεράτωση όλων των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και την παράδοση του κτιρίου σε πλήρη λειτουργία.

Το στάδιο των καθαιρέσεων περιλάμβανε τόσο την καθαίρεση τμήματος πλινθοδομής όσο και των σοβάδων καθώς και των εσωτερικών διαρρυθμίσεων. Σε κάθε στάδιο αποξήλωσης θα έπρεπε να διασφαλιστεί η στατική επάρκεια της υφιστάμενης λιθοδομής κάτι το οποίο επετεύχθη με την χρήση εκτοξευόμενου σκυροδέματος (gunite) και την τοποθέτηση μεταλλικών αντηρίδων από μορφοσίδηρο.

Στην στέψη της λιθοδομής τοποθετήθηκε κεφαλόδεσμος από οπλισμένο σκυρόδεμα για την σταθεροποίηση των διατηρητέων τμημάτων.

Για την κάλυψη των απαιτήσεων της μελέτης του νέου κτιρίου χρειάστηκε να τοποθετηθούν 4 μεταλλικοί δοκοί μήκους περίπου 8 μέτρων έκαστος εντός της λιθοδομής και να συνδεθούν με τα υφιστάμενα δομικά στοιχεία με χρήση ειδικών μη συρρικνωμένων υλικών.

Η εκσκαφή του κτιρίου πραγματοποιήθηκε τμηματικά ώστε η σκυροδέτηση των τοιχίων να μην θέσει σε κίνδυνο τη συνοχή της λιθοδομής και αυτή να μην διαταραχθεί λόγω των εργασιών.

Για την ενσωμάτωση μέρους των μεταλλικών υποστυλωμάτων εντός της λιθοδομής πραγματοποιήθηκε αδιατάρακτη κοπή στα σημεία διέλευσης αυτών και στην συνέχεια σύνδεση αυτών με τον οπλισμό του gunite.

Η κατασκευή του φέροντα οργανισμού περιλάμβανε δοκούς και υποστυλώματα από μορφοσίδηρο διαφόρων διατομών, σύνδεση αυτών κοχλιωτά καθώς και τραπεζοειδή λαμαρίνα Symdeck.

Ακολουθώντας τις απαιτήσεις των αρχιτεκτονικών μελετών οι εξωτερικές τοιχοποιίες κατασκευάστηκαν με το σύστημα ξηράς δόμησης της knauf ενώ το κέλυφος θερμομονώθηκε με σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης από γραφιτούχα πολυστερίνη.

Οι επενδύσεις των εσωτερικών δαπέδων πραγματοποιήθηκαν με χρήση ξύλου Ιρόκο κολλητά τοποθετημένου, οι εξώστες επενδύθηκαν με deck, ενώ οι εξωτερικοί χώροι στο επίπεδο της εισόδου επενδύθηκαν με μάρμαρο Διονύσου.

Για την θέρμανση των εσωτερικών χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού τοποθετήθηκαν αντλίες θερμότητας της εταιρίας Hitachi και LG ενώ για την ψύξη multi συστήματα της εταιρείας LG.  Επίσης τοποθετήθηκαν ως επικουρικό σύστημα θέρμανσης τζάκια φυσικού αερίου με σύστημα powervent.

Τέλος όσον αφορά στο χειρισμό των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων τοποθετήθηκε σύστημα knx σε κάθε διαμέρισμα με δυνατότητες παραμετροποίησης σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη.

More Projects