Δικαιολογητικά ΕΣΠΑ

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων

Δικαιολογητικά Κατηγορία Α

(Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης (07/11/2017))

1. Βεβαίωση χρήσεων γης για την προβλεπόμενη θέση εγκατάστασης της επένδυσης

2. Αντίγραφο του θεωρημένου Ε1 (δήλωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων) του πιο πρόσφατου διαχειριστικο έτους που έχει υποβληθεί για κάθε εταίρο/μέτοχο (φυσικά πρόσωπα) ξεχωριστά ή υπεύθυνη δήλωση του εταίρου/μετόχου που δεν υποχρεούται σε υποβολή Ε1.

3. Σε περίπτωση που υπάρχουν συμμετέχοντες μέτοχοι / δικαιούχοι οι οποίοι ασκούν ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα, υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής (μία για κάθε ένα φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην πρόταση και ασκεί ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα) όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία της επιχείρησης (-σεων) στις οποίες συμμετέχουν (ακόμα και ατομική επιχείρηση) και τα ποσοστά συμμετοχής τους.

4. Υπάρχει η πρόβλεψη πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Η επιδότηση από 45% θα ανέλθει στο 50%

5. Σε περίπτωση που στην εταιρική/μετοχική σύνθεση θα συμμετέχει νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης αυτού:

Για A.E.: Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του και ανακοίνωση καταχώρησης τους στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ, Βιβλίο Μετόχων ή/και πρακτικό της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης που να προκύπτει το σύνολο της μετοχικής σύνθεσης

Για Ε.Π.Ε: Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του και ανακοίνωση καταχώρησης τους στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

♦  Για Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ: Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του καταχωρημένα στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Για Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 όπως ισχύει: Καταστατικό σύστασης, βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Για Συνεταιριστικές επιχειρήσεις:Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Για Ατομικές Επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών (πρόσφατη εκτύπωση από το www.gsis.gr). 

Για Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.): Καταστατικό και ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ναυτιλιακών Εταιρών Πλοίων Αναψυχής.

6. Υπεύθυνες Δηλώσεις (επισυνάπτονται) με το γνήσιο της υπογραφής

7. Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, θα προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε3, ισολογισμοί) για τα φορολογικά έτη 2015 και 2016 καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική/ μετοχική σύνθεση, τη νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση, τους εργαζομένους για όλες τις επιχειρήσεις (ΑΠΔ για τα έτη 2015 και 2016) που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υπέβαλε το επιχειρηματικό σχέδιο-πρόταση για χρηματοδότηση στην παρούσα δράση.

8. Τυχόν υπάρχουσες άδειες π.χ. δόμησης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης που συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.

9. Φωτοτυπία από Taxis Net των Στοιχείων Φυσικού Προσώπου, για κάθε μέτοχο ξεχωριστά της νέας επιχείρησης καθώς και να μας γνωστοποιήσετε το ποσοστό συμμετοχής του στην υπό ίδρυση Επιχείρηση

10. Επωνυμία της υπό ίδρυσης Επιχείρησης (Ελληνικά και Αγγλικά), ΚΑΔ δραστηριότητας της, Εταιρική Μορφή (ΑΤΟΜΙΚΗ / ΟΕ / ΕΕ / ΙΚΕ /ΕΠΕ / ΑΕ / ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. / ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ / ΝΕΠΑ), Περιφέρεια, Δήμο και Δημοτική Ενότητα που θα δραστηριοποιηθεί.

11. Αναλυτικές Προσφορές για το σύνολο των δαπανών.

12. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της επαγγελματικής εμπειρίας των τριών (3) μεγαλύτερων σε ποσοστό συμμετοχής εταίρων / μετόχων της επιχείρησης:

Σημείωση: Το μέγιστο της βαθμολογίας δίνεται για Επαγγελματική Εμπειρία στον Τουρισμό άνω των 10 ετών 

♦ Ένσημα ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα

♦Βεβαιώσεις των τυχόν εργοδοτών για το χρονικό διάστημα και την ειδικότητα της απασχόλησης

♦Σε περίπτωση συμμετοχής νομικών προσώπων στην εταιρική/μετοχική σύνθεση της επιχείρησης, να προσκομιστούν προσωποποιημένη πληροφόρηση από το gsis.gr και τα αντίστοιχα έντυπα Ε3

♦  Βιογραφικό Σημείωμα

♦  Οτιδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει την δηλωθείσα επαγγελματική εμπειρία

13. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η δυνατότητα κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής απαιτεί την προσκόμιση με τον φάκελο υποψηφιότητας αποδεικτικών στοιχείων τα οποία είναι:

Σημείωση:

Το μέγιστο της βαθμολογίας δίνεται για Εξασφάλιση της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 100% με εξ ολοκλήρου με ιδία κεφάλαια ή εξ ολοκλήρου με βεβαιωμένο δανεισμό (σύμβαση ή έγκριση σύμβασης δανείου), από Τράπεζα.

⇒ Απαίτηση του οδηγού για να μπορέσει κάποιος να υποβάλλει είναι η κάλυψη ποσοστού 60% της ιδιωτικής συμμετοχής

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Α) Αν ο φορέας της επένδυσης έχει αποφασίσει να προβεί σε καταβολή ή αύξηση εταιρικού/ μετοχικού κεφαλαίου με χρήση μετρητών ή λοιπών διαθεσίμων των εταίρων/μετόχων

• Τραπεζικές βεβαιώσεις στις οποίες αναφέρονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των λογαριασμών των φυσικών προσώπων της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

• Βεβαιώσεις κατοχής κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων) στις οποίες αποτιμάται η τρέχουσα αξία τους της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Για τις Ατομικές Επιχειρήσεις η καταβολή του κεφαλαίου αποδεικνύεται με όμοια ως προς τα ανωτέρω σημεία στοιχεία του «Επιχειρηματία».

Β) Αν ο φορέας της επένδυσης θα προβεί σε κάλυψη της ιδίας συμμετοχής με χρήση των φορολογηθέντων αποθεματικών ή των κερδών εις νέον νομικού προσώπου που μετέχει στο εταιρικό/μετοχικό του κεφάλαιο

• Οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και πρόσφατο οριστικό ισοζύγιο για εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ΄ Κατηγορίας ή, για εταιρείες που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας, καταρτισθείς προς τούτο ισολογισμός της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και ισοζύγιο λογαριασμών του προηγούμενου μήνα υπογεγραμμένα από το λογιστή και το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

• Απόφαση της Γ.Σ. της εταίρου/ μετόχου για τη συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου του φορέα για τους σκοπούς της επένδυσης

Σημείωση:

Α) Όταν μια επιχείρηση – μέτοχος δηλώνει ότι θα καλύψει την ιδία συμμετοχή του φορέα της επένδυσης με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον ή με δέσμευση των φορολογηθέντων αποθεματικών της, πρέπει να ελέγχεται ότι υπάρχει επαρκής ρευστότητα. Για τον υπολογισμό της ρευστότητας αφαιρούμε από το κυκλοφορούν ενεργητικό τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η ρευστότητα πρέπει να είναι θετική και μετά την αφαίρεση του ποσού της Ιδίας Συμμετοχής.

Β) Δεν λαμβάνεται υπόψη το Τακτικό Αποθεματικό

Γ) Αν ο φορέας της επένδυσης έχει ήδη προβεί σε αύξηση εταιρικού/ μετοχικού κεφαλαίου πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου

♦  Για κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε. – Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε.)

• Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Μετόχων/Εταίρων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσή αυτών (πρέπει να αναφέρεται ρητά ο σκοπός).

• Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου (για τις Α.Ε.) για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου και Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής αυτών ή σχετική καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση.

• Κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 43 στην μεγαλύτερη δυνατή ανάλυσή τους

• Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο Τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας, κίνηση του λογαριασμού αυτού της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.

♦  Για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε, Ε.Ε.)

• Καταστατικό τη εταιρείας ή / και τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας για την αύξηση του κεφαλαίου τα οποία φέρουν τη θεώρηση (σφράγιση) του αρμόδιου φορέα στο οποίο έχουν κατατεθεί. (πρέπει να αναγράφεται ρητά ο σκοπός της αύξησης του κεφαλαίου)

• Βεβαίωση μεταβολών από Γ.Ε.ΜΗ

• Σε περίπτωση που ο φορέας τηρεί Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 43 για στη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση.

• Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας για καταβολή ή αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, κίνηση του λογαριασμού αυτού της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου μήνα πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.

♦  ΔΑΝΕΙΟ

• Έγκριση δανείου ή σύμβαση δανείου από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα από βεβαίωση Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου

Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να αναφέρονται οι βασικοί όροι της έγκρισης ή της πρόθεσης δανειοδότησης, όπως:

• Αντικείμενο και προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης

• Το ύψος του εγκεκριμένου δανείο

• Η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του

• Το επιτόκιο

• Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του

Ειδικότερα στην περίπτωση έγκρισης δανείου ή Βεβαίωσης Τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου (προέγκριση δανείου) δεν θα πρέπει να αναφέρεται στο σχετικό δικαιολογητικό ότι χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος με εκχώρηση της επιχορήγησης). Επισημαίνεται ότι τόσο η έγκριση δανείου όσο και η βεβαίωση για πρόθεση δανειοδότησης θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του επενδυτή.

Περισσοτερα
Αρθρα